مرور برچسب

فنگ شویی و ایران باستان

ایران باستان بر اساس علم فنگ شویی و هماهنگی با طبیعت

ایران باستان بر اساس علم فنگ شویی هشت دری ها هشت دری هایی که قبل از ورودی خانه  در معماری قدیم ایران و بر اساس علم فنگ شویی بوده انرژی دراین هشت دری یعنی چهار جهت اصلی و چهار جهت فرعی به جریان می اندازد این انرژی به خانه ورود…