مرور رده

فنگ شویی

استفاده کاسه موزون یا کاسه تبتی در فنگ شویی

کاسه تبتی در فنگ شویی یا کاسه موزون یکی از وسایل مورد استفاده پاکسازی فضا و محیط است ! این کاسه ترکیبی از هفت فلز به صورت زیر است .طلا نقره مس آهن قلع سرب  رویبرای اینکه این کاسه تبتی در فنگ شویی کاربردی…