مرور رده

دوره ها و پروژه ها

سمینار فنگ شویی به همراه استاد سهیل رضایی در فرهنگسرای جماران

فرهگنسرای جماران و بررسی علم فنگ شویی و روانشناسی یونگ در این سمینار به بررسی علم فنگ شویی و روانشناسی یونگ پرداخته شد و این سمینار بررسی علم فنگ شویی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ که چطور از علم فنگ شویی استفاده می کرده و همچنین…